Vyjmenovaná slova
Přehled, pravopis, psaní i/y, diktáty, cvičení a vzorové věty.

Cvičení na vyjmenovaná slova – diktát na procvičování vyjmenovaných slov

Netradiční pravopisné cvičení (diktát) zaměřené převážně na procvičování vyjmenovaných slov v hravé veršované podobě. Řešení je uvedeno níže.

Zahradník Zb-něk

Zb-něk b-dlí v Přib-slav-.
Zahradničení ho baví.
Jeho zájem jediný
je pěstovat b-liny.
Mezi b-lím vesele
rostou však i plevele.

Mlsné m-ši

M-ši šly na s-r do sp-že.
Místo s-ru našly l-že!
Trop-ly hluk do té míry,
že vzbudil- netop-ry,
kteří v-seli pospolu
na půdě a hlavou dolů.

Rozzlobený s-sel

S-sel s-čel, rozzlobený,
že má čekat na červený.
Co se stalo, co to b-lo,
že ho to tak rozzlob-lo?

Přes přechod si, kdo by řek,
lezl sl-mák a s ním šnek.
Ač se auta rozjíždí,
mají tempo hlem-ždí.

Mazaná zmije

Přem-šlela l-íná zm-je,
kdepak přespí, kde se skryje,
neboť v teple nezahyne,
dokud z-ma neupl-ne.

Pl-žila se do stavení.
Vždyť u l-dí chladno není!
Plazila se velm- hb-tě
po místnostech v celém b-tě.

Nakonec ji napadlo
vlézt si za um-vadlo.
Kdokol- si ruce m-je,
neví, že tam b-dlí zm-je.

Sběratel motýlů

Pan Přem-sl b-dlí v b-tě
kdes- ve V-sokém M-tě.
Když má někdy volnou chvíl-,
zajímá se o motýl-.

Jednou vzácný kousek chytl,
když se k němu nachom-tl.
Tento motýl, jehož chytil,
se na slunci krásně třp-til.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova

Zahradník Zbyněk

Zbyněk bydlí v Přibyslavi.
Zahradničení ho baví.
Jeho zájem jediný
je pěstovat byliny.
Mezi býlím vesele
rostou však i plevele.

Mlsné myši

Myši šly na sýr do spíže.
Místo sýru našly lyže!
Tropily hluk do té míry,
že vzbudily netopýry,
kteří viseli pospolu
na půdě a hlavou dolů.

Rozzlobený sysel

Sysel syčel, rozzlobený,
že má čekat na červený.
Co se stalo, co to bylo,
že ho to tak rozzlobilo?

Přes přechod si, kdo by řek,
lezl slimák a s ním šnek.
Ač se auta rozjíždí.
mají tempo hlemýždí.

Mazaná zmije

Přemýšlela líná zmije,
kdepak přespí, kde se skryje,
neboť v teple nezahyne,
dokud zima neuplyne.

Plížila se do stavení.
Vždyť u lidí chladno není!
Plazila se velmi hbitě
po místnostech v celém bytě.

Nakonec ji napadlo
vlézt si za umyvadlo.
Kdokoli si ruce myje,
neví, že tam bydlí zmije.

Sběratel motýlů

Pan Přemysl bydlí v bytě
kdesi ve Vysokém Mýtě.
Když má někdy volnou chvíli,
zajímá se o motýly.

Jednou vzácný kousek chytl,
když se k němu nachomýtl.
Tento motýl, jehož chytil,
se na slunci krásně třpytil.